Betterbiomass / NTA8080 certificering

De norm NTA8080 wordt onder leiding van de NEN gepubliceerd en vind je terug op onder andere houtsnippers en houtpellets. Deze houtproducten worden gebruikt in onder andere pelletkachels en ketels ter verwarming van woningen en bedrijfspanden. Tevens worden deze houtpellets en ook snippers gebruikt in energiecentrales. Deze norm is vastgesteld door een brede werkgroep en dat heeft geresulteerd in een specifieke lijst met eisen die er voor zorgen dat NTA8080 of ook wel het Better Biomass gecertificeerde producten rekening houden met het milieu. Het Better Biomass label garandeert dat het houtproduct duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verhandeld. Het label kijkt onder andere naar de broeikasgasbalans van het product, de concurrentie met de voedselproductie, het effect op de biodiversiteit en arbeidsomstandigheden van de bosbouwers.

Het hout voor de pellets wordt ingekocht in de regio bij lokale zagerijen. Ook wordt er veel hout verwerft bij de afbraak van gebouwen. Het skelet van woningen en bedrijven is vaak gemaakt van hout. Een afvalproduct wordt op deze wijze verwerkt tot een nieuw en waardevol product. Producent Plospan noemt dit ook wel;  “upcycling i.p.v. recycling. De pellets worden gemaakt van puur afval hout en worden geproduceerd van lokaal verworven reststromen. Hierdoor is de footprint een stuk lager dan van bijvoorbeeld de pellets uit Amerika en Canada. Het aantal kilometers die de pellets afleggen van reststroom tot consument blijft beperkt. Onze Better biomass houtpellets zijn gemaakt van loofhout en naaldhout en bevatten geen rest, lijm of verfstoffen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Specifieke eisen zijn:

  • Oogst van hout uit natuurlijk en onaangetast landschap is uitgesloten (principe 4 van NTA 8080 en paragraaf 3.a van artikel 117 van de Renewable Energy Directive).
  • Afvoer van stronken uit bos of ander landschap is uitgesloten (want dit heeft nadelige effecten op de bosbodem).
  • Afvoer van bladeren, naalden en dunne takken geeft risico’s voor bodemkwaliteit. NTA 8080 beoogt een managementsysteem gericht op voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk minimaliseren van nadelige effecten van afvoer van tak- en tophout op de bodemkwaliteit van het beheerde bosareaal, zoals verschraling en afname van de hoeveelheid koolstof in bodemorganische stof (en strooisellaag). Met name snippers uit landschapsbeheer en shreds uit compostering is het risico op verschraling en uitputting van het bos klein, omdat er geen directe relatie is met bos.
  • Gebruik van stamhout geschikt voor gezaagd hout, pulpproductie en plaatmateriaal mag alleen plaatsvinden als er geen sprake is van concurrentie met bestaande toepassingen. Echter, voor niet-herbruikbare houtige reststromen is er op dit moment geen hoogwaardiger toepassing beschikbaar dan verbranden voor warmteproductie.
  • Het gebruik van de BioGrace II-model is verplicht bij certificering onder NTA 8080.

Bron: https://keurmerkenwijzer.nl/

Hoe is de controle geregeld?

Better Biomass wordt beheerd door NEN. NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de duurzaamheidscriteria afgestemd zijn en blijven met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen. Het schemabeheer en de certificatieprocessen zijn onder accreditatie bij de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF. NEN is geaccrediteerd als schemabeheerder. Certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen. Bron: https://keurmerkenwijzer.nl/

Welke merken zijn Better Biomass gecertificeerd?

Onze Plospan houtpellets en onze Dutch Comfort houtpellets zijn NTA8080 / Better Biomass gecertificeerd.